Takaisin

Vuosikerta.fi käyttöehdot

Vuosikerta.fi kehottaa Käyttäjää tutustumaan näihin Käyttöehtoihin huolellisesti ennen rekisteröitymistä ja palvelun käytön aloittamista.

Yleistä

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan Viestintä Vuosikerta oy:n (”Vuosikerta.fi”) tuottamaan ja ylläpitämään Vuosikerta.fi –verkkopalveluun (jäljempänä ”Palvelu”).

Vuosikerta.fi on internetissä toimiva elämäkertapalvelu. Se tarjoaa omaelämäkerran kirjoittajille mahdollisuuden jäsentää ja tallentaa elämäkertatietojaan valintansa mukaan joko internetissä julkaistavaksi kokonaisuudeksi tai salasanan taakse omalta päätelaitteeltaan selattavaksi. Lisäksi Palvelussa voi olla muitakin ominaisuuksia ja elementtejä, jotka ilmenevät aina Vuosikerta.fi:n verkkosivuilta.

Palvelun käyttö edellyttää pääosin rekisteröitymistä. Tietyt Palvelun osat ovat kuitenkin avoimia kaikille. Vuosikerta.fi on oikeutettu koska tahansa muuttamaan Palvelun kokonaan rekisteröitymistä edellyttäväksi tai supistamaan vapaita alueita oman valintansa mukaan.

Palvelun toimitetaan "sitoumuksetta ja sellaisenaan". Vuosikerta.fi ei anna näille sivuille tai niiden sisällölle minkäänlaista takuuta. Vuosikerta.fi pidättää oikeuden päivittää Palvelua tai sulkea ne milloin tahansa ilman korvausvelvollisuutta tai muuta vastuuta. Palvelu tai sen jonkin ominaisuuden tuottaminen voidaan myös keskeyttää tilapäisesti tai pysyvästi. Vuosikerta.fi pyrkii ilmoittamaan lopettamisesta käyttäjille kohtuullisessa ajassa etukäteen.

Ryhtyessään käyttämään Palvelun käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Nämä Käyttöehdot muodostavat myös palvelun tuottajan ja palvelun käyttäjäksi rekisteröityneen asiakkaan (”Käyttäjä”) välisen Palvelun käyttöä koskevan sopimuksen, kun asiakas on nämä ehdot omalta osaltaan Palveluun liittyessään hyväksynyt.

Rekisteröityminen ja sopimuksen syntyminen

Käyttäjän on rekisteröidyttävä voidakseen tuottaa Palveluun omaa elämäkerta-aineistoaan. Ilman rekisteröitymistä Käyttäjä pääsee tutustumaan Palveluun vain rajoitetusti.

Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjä on velvollinen antamaan itsestään pyydetyt tiedot. Yleisen luotettavuuden lisäämiseksi ja palvelun laadun takaamiseksi Käyttäjä on velvollinen antamaan itsestään oikeat ja ajantasaiset tiedot samoin kuin ilmoittamaan tiedoissa tapahtuneista muutoksista. Vuosikerta.fi on oikeutettu tarkistamaan annettujen tietojen todenperäisyyden.

Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjä saa henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan, joita käyttämällä hän pääsee Palvelun rekisteröitymistä edellyttävään osaan.

Rekisteröitymisen yhteydessä tehdään Käyttäjän ja Vuosikerta.fi:n välille sopimus, joka tulee voimaan, kun Vuosikerta.fi on lähettänyt Käyttäjälle sähköpostitse rekisteröitymistä koskevan vahvistuksen. Sopimus on voimassa erikseen sovitun määräajan.

Vuosikerta.fi saa kieltäytyä tekemästä Palvelun käyttämistä koskevan sopimuksen tai purkaa sen, mikäli Käyttäjä ei anna kaikkia tarvittavia tietoja tai mikäli käy ilmi, tai on perustellusti syytä epäillä, että käyttäjän antamat henkilötiedot ovat vääriä.

Rekisteröitymisen edellytyksenä on täysi-ikäisyys.

Palvelun sisältö ja Vuosikerta.fi:n vastuu

Palvelun sisältö muodostuu valtaosin Käyttäjien sinne toimittamista omaelämäkertateksteistä ja niihin liittyvistä valokuvista (”Käyttäjien toimittama aineisto”). Vuosikerta.fi ei miltään osin ennakkotarkasta Käyttäjien toimittamaa aineistoa, vaan vastuu tästä aineistosta on kullakin aineiston Palveluun toimittaneella Käyttäjällä itsellään. Vuosikerta.fi ei myöskään vastaa Palvelussa olevilla keskustelu- tai muilla vastaavilla palstoilla esitetyistä näkemyksistä tai mielipiteistä.

Vuosikerta.fi vastaa vain Palvelun toimituksellisen ja muun itse tuottamansa tai tilaamansa aineiston lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta.

Vuosikerta.fi ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Palveluun tai sen käyttämiseen, tietoon tai ilmoituksiin, joita Palvelun välityksellä on saatavilla. Vuosikerta.fi ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

Palvelun käytettävyys

Vuosikerta.fi pyrkii siihen, että Palvelu on Käyttäjien käytettävissä vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Tätä ei kuitenkaan kaikissa oloissa voida taata. Huolto-, järjestelmäpäivitys- ja muista teknisistä syistä johtuvista käyttökatkoksista pyritään ilmoittamaan hyvissä ajoin ennakkoon.

Vuosikerta.fi kehittää Palvelua kaiken aikaa ja sillä on oikeus muuttaa Palvelua ja sen sisältöä parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. Vuosikerta.fi:llä on myös milloin tahansa oikeus lopettaa Palvelun tuottaminen. Lopettamisesta ilmoitetaan Palvelun omilla sivuilla hyvissä ajoin ennen lopettamista.

Käyttäjän oikeus käyttää Palvelua

Rekisteröityessään Käyttäjä saa sopimukseen perustuvan oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjä ei saa Palveluun mitään muita kuin näissä Käyttöehdoissa nimenomaisesti sovitut oikeudet.

Käyttäjä on tietoinen, että vaikka Palvelun kautta voi esimerkiksi olla linkkien kautta pääsy muiden palveluntuottajien palveluihin, saattaa tällaisten palveluiden käyttäminen edellyttää erillistä rekisteröitymistä ja että ne voivat olla maksullisia.

Käyttäjä saa käyttää Palvelua ja siinä olevaa muiden Käyttäjien toimittamaa aineistoa vain omiin tarkoituksiinsa. Käyttäjä ei ole oikeutettu valmistamaan tai valmistuttamaan Palvelun sisällöstä kappaleita (kopioita) eikä saattamaan sen sisältöä tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, jollei Vuosikerta.fi ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus valmistaa Palvelun sisällöstä muutama kappale omaa yksityistä ei-kaupallista käyttöään varten tai muissa lain nimenomaisesti sallimissa tapauksissa. Tässä mainitut käyttörajoitukset eivät millään tavoin rajoita Käyttäjän oikeutta itse tuottamansa ja Palveluun lähettämänsä aineiston käyttämiseen.

Vuosikerta.fi voi estää Palvelun käytön, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että Palvelua käytetään luvattoman aineiston levittämiseen tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisesti.

Käyttäjätunnus ja salasana

Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Käyttäjä vastaa omia tunnuksiaan käyttäen tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista.

Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan Vuosikerta.fi:lle käyttäjätunnuksensa tai salasanansa katoamisesta taikka joutumisesta kolmannen tietoon tai haltuun. Ilmoitus tehdään sähköpostitse osoitteeseen tuki@vuosikerta.fi. Saatuaan ilmoituksestaan kuittauksen Käyttäjän vastuu Palvelun käytöstä lakkaa.

Käyttäjä voi saada kadonneen käyttäjätunnuksen ja salasanan tilalle uudet niin halutessaan. Käyttäjän oikeudet käyttää Palvelua voidaan tällöin siirtää uudelle tunnukselle ja salasanalle, samoin kuin maksullisen Palvelun käyttämättä oleva osa. Käyttämättä olevaa osaa ei kuitenkaan palauteta Käyttäjälle rahana.

Vuosikerta.fi voi muuttaa Käyttäjän käyttäjätunnuksen tai salasanan sekä muut Palvelun käytön mahdollisesti edellyttämät tunnukset, mikäli tekniset tai muut hyväksyttävät syyt sitä edellyttävät. Vuosikerta.fi ei ole tunnusten muuttamisen vuoksi korvausvelvollinen.

Henkilötiedot

Käyttäjän tulee antaa Vuosikerta.fi:lle Palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista Vuosikerta.fi:lle.

Vuosikerta.fi:llä on oikeus käsitellä Käyttäjän henkilötietoja henkilötietolain ja muun lainsäädännön mukaisesti sekä rekisteriselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin.

Käyttäjän tiedot tallennetaan Palvelun Käyttäjärekisteriin. Vuosikerta.fi ei luovuta Käyttäjän tietoja yhtiön ulkopuolisille tahoille.

Käyttäjällä on lainmukainen oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten.

Vuosikerta.fi:llä on oikeus lähettää Käyttäjälle ajankohtaiskatsauksia ja suoramarkkinointia sähköpostilla ja tekstiviestinä, mikäli Käyttäjä on rekisteröityessään antanut tähän suostumuksensa.

Tietoturva

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Vuosikerta.fi säilyttää kaikki Käyttäjää koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Vuosikerta.fi järjestää Palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Vuosikerta.fi ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

Käyttäjän laitteet, ohjelmistot ja yhteydet

Käyttäjä vastaa itse Palvelun käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa Palvelulle tai muille verkon käyttäjille.

Palvelusta perittävät hinnat

Palvelu on osin maksuton ja osin maksullinen. Käyttäjä on velvollinen suorittamaan maksullisesta Palvelusta perittävän maksun Vuosikerta.fi:n Palvelun yhteydessä ilmoittamalla tavalla.

Maksullisen Palvelun käyttäminen edellyttää Palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista. Maksullisesta Palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä Palvelun käytön mukaan määräytyvä, aikaan sidottu taikka muulla tavoin määräytyvä maksu.

Vuosikerta.fi voi muuttaa Palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä Palvelun sivuilla.

Käyttäjä ei ole oikeutettu saamaan suorittamaansa maksua kokonaan tai osittain takaisin siinäkään tapauksessa, että hän haluaa lopettaa Palvelun käyttämisen kesken sopimuskautta. Vuosikerta.fi palauttaa maksun tai osan siitä takaisin vain siinä tapauksessa, että Palvelu päätetään lopettaa kesken Käyttäjän sopimuskauden.

Käyttäjän Palveluun toimittama aineisto

Palvelun tarkoituksena on antaa Käyttäjälle mahdollisuus kirjoittaa omaelämäkertaansa Palvelussa olevaa alustaa hyväksikäyttäen. Käyttäjä voi myös tallentaa Palveluun omaan elämäänsä liittyviä piirroksia ja muita kuvia sekä valokuvia. Käyttäjä on oikeutettu toimittamaan Palveluun vain itse kirjoittamaansa tekstiä. Käyttäjä on lisäksi velvollinen varmistamaan, että hänen Palveluun toimittamansa piirrokset, muut kuvat, valokuva- tai muu aineisto ei loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeutta. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan valokuvien ottajan nimen ja ajankohdan, mikäli ne ovat hänen tiedossaan tai niiden puuttuessa tiedon siitä, ettei hän niitä tiedä.

Käyttäjä vastaa siitä, että julkaistavaksi lähetettävä aineisto ei loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka loukkaa kolmatta osapuolta, on hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan.

Käyttäjä vastaa myös siitä, että hänen lähettämissään valokuvissa tai muissa kuvissa esiintyvät henkilöt ovat antaneet suostumuksensa kuvien julkaisemiseen Käyttäjän omaelämäkerran yhteydessä.

Käyttäjä vastaa kaikista lähettämänsä aineiston käyttöön liittyvistä kolmansien osapuolten esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista.

Käyttäjä voi vapaasti valita kirjoittamansa elämäkerran julkisuusasteen. Se voi olla vain hänen itsensä nähtävänä, lisäksi hänen itsensä valitsemien ystävien nähtävänä tai vapaasti kaikkien Palvelun käyttäjien nähtävänä. Käyttäjä voi milloin tahansa muuttaa julkisuusastetta.

Kirjoittamalla omaelämäkertaansa Palveluun Käyttäjä antaa Vuosikerta.fi:lle oikeuden julkaista Palveluun toimitettu aineisto Käyttäjän valitsemassa laajuudessa. Vuosikerta.fi ei maksa aineiston julkaisemisesta Palvelussa palkkiota tai muuta korvausta.

Vuosikerta.fi:llä on oikeus käyttää Palvelun julkiseen osaan toimitettua aineistoa (osin tai kokonaan) Palvelun markkinointitarkoituksiin.

Vuosikerta.fi:llä on oikeus poistaa edellä tarkoitettu loukkaava tai luvaton aineisto Palvelusta. Käyttäjä vastaa luvattoman aineiston oikeudenhaltijoiden tai muiden kolmansien tahojen sen perusteella esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista.

Palvelun käytöstä aiheutuva vahingonkorvausvelvollisuus

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Vuosikerta.fi:lle näiden käyttöehtojen tai Palvelun käyttöä koskevan sopimuksen vastaisesta käytöstä aiheutuvat vahingot. Käyttäjä on lisäksi velvollinen korvaamaan kaikki kolmannen osapuolen tekijänoikeuden loukkauksesta, toisen kunniaa loukkaavasta tai muuten lain vastaisesta aineistosta aiheutuvat kustannukset ja vahingot.

Vuosikerta.fi ei ole velvollinen korvaamaan Palvelun käytöstä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja.

Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Vuosikerta.fi:n Palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

Käyttöehtojen muuttaminen

Vuosikerta.fi on oikeutettu muuttamaan näitä käyttöehtoja ilmoitettuaan muutoksista Palvelun sivuilla hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa. Muutokset tulevat voimaan ilmoitetusta päivästä.

Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta taikka Palvelusta mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Vuosikerta.fi:n kirjallista suostumusta.

Vuosikerta.fi:llä on oikeus siirtää Palvelu tai sen ylläpito sekä siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet sekä Palvelusta mahdollisesti tehty sopimus toiselle yhtiölle liiketoimintakaupan tai muun liiketoiminnan siirtymistä koskevan sopimuksen osana.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun ja Palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.

Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun ja Palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.